English  

中文简体

關於我們      桌面排版       技術水平      其他DTP服務      質量控制     聯繫我們

Translate your

success...

 

 

其他桌面出版服務領域

 服務專案

注釋

PostScripting

Ö

-

 

字體故障診斷

-

Ö

 

色彩分離

-

Ö

人工分色流程複雜需採用分色儀。

膠片輸出

-

Ö

Transmart與多家技術先進的輸出中心建立合作關係能以成本價爲客戶輸出膠片而且我們長期的合作定能保證桌面排版與膠片輸出之間的順利銜接確保萬無一失。

HTML 轉換

Ö

-

 

硬拷貝材料

Ö

-